Menu mobilne
Twoje nogi w nowej odsonie

Regulamin

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.aflavic.pl ("Serwis"), w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Właścicielem niniejszego Serwisu oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest firma Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie, przy ul. Józefów 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, pod numerem KRS 0000204258, o adresie elektronicznym polfarmex@polfarmex.com.pl ["Właściciel"]. Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, zaś Państwo, jako użytkownicy Serwisu i usługobiorcy obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie przez Państwa z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jego treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu oraz oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą "regulamin".

I. Ogólne zasady korzystania z Serwisu.

 1. Treści zawarte w Serwisie mają charakter:
  • informacyjny w zakresie zagadnień związanych z Polfarmex S.A. a także produktów firmy oraz
  • użytkowy w zakresie:
   - dostęp do informacji, związanych z Polfarmex S.A. i produktów firmy w formie aplikacji desktopowej zwany dalej ["Usługami"].
 2. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych Usług nie należy rozumieć jako sugestii, iż:
  • możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego
  • nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia
  • nie przyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby
  • produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym
 3. Informacje zamieszczone na Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów.
 4. Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.
 5. Korzystając z Serwisu lub Usług zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co, do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.
 7. Rozpoczęcie korzystania z Usługi nastąpi po:
  • pobraniu pliku aplikacji desktopowej na komputer
  • zainstalowaniu aplikacji na komputerze
 8. Udzielając informacji o danych, o których mowa w punkcie powyżej, potwierdzają Państwo, iż zgadzacie się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie udostępnionych informacji przez Wykonawcę w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych a także w celu badania opinii publicznej, a także wyrażacie zgodę na powierzenie przetwarzania tych danych Właścicielowi.
 9. Wykonanie przez Państwa czynności, o których mowa w pkt 7 niniejszego rozdziału, stanowi Państwa zgodę na posłużenie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonania Usług.
 10. Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny czasookres.
 11. Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie.
 12. Korzystanie z Serwisu oraz Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 13. Korzystanie z Serwisu oraz Usług polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 14. Użytkownikowi Serwisu, zabrania się rozpowszechniania materiałów:
  • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
  • zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
  • naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
  • zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreakingu;
  • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  • zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.
 15. W przypadku podjęcia przez Właściciela decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź programu lojalnościowego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu, zasady tego konkursu bądź programu lojalnościowego wprowadzone zostaną na mocy odrębnego regulaminu, a wzięcie przez Państwa udziału w konkursie lub programie lojalnościowym, wymagać będzie odrębnej Państwa akceptacji tegoż regulaminu.

II. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela i/lub Wykonawcy.

 1. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 3. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.
 4. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.
 5. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:
  • nie usuwa albo nie modyfikuje danych,
  • posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
  • nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wiedzą o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwiają dostęp do tych danych.

III. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu i Usług jest firma Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9.
 2. Udostępnione przez Państwa dane osobowe zbierane są w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych a także w celu badania opinii publicznej.
 3. Wszystkie gromadzone dane osobowe udostępniane są przez Państwa dobrowolnie.
 4. Udostępniając swoje dane osobowe, macie Państwo prawo do ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania.
 5. Żądanie usunięcia przez Państwa danych osobowych, bez których nie jest możliwym świadczenie Usługi, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Państwa z Usług.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zakładania konta na serwisie i jego późniejszej edycji. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez użytkownika nie są prawdziwe, Właściciel serwisu ma prawo usunąć konto.

IV. Prawo właściwe.

 1. Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. "Prawo farmaceutyczne" oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

V. Ochrona prywatności.

Właściciel przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

VI. Informacje o "cookies" i IP.

 1. W celu dostarczania Usług i treści dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb i zainteresowań, Serwis używa cookies.
 2. Cookies są niewielkimi informacjami zapisanymi przez serwer WWW na Państwa komputerze, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera. Cookies, przy wykorzystaniu nieprawidłowej konfiguracji przeglądarki WWW, mogą zostać odczytane nie tylko przez nasz serwer internetowy. Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe.
 3. Możecie Państwo przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są cookies lub w ogóle uniemożliwić przesyłanie cookies.
 4. Wyłączenie cookies w przeglądarce powinno pozwalać nadal korzystać z Usług.
 5. Cookies są stosowane na przykład do przechowywania Państwa identyfikatora dostępu do określonej strony internetowej, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony.
 6. Cookies nie mogą zostać wykorzystane do przejęcia danych z Państwa dysku, przejmowania Państwa poczty elektronicznej lub kradzieży osobistych lub poufnych informacji.
 7. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów.
 8. Właściciel i Wykonawca zbiera Państwa dane eksploatacyjne informujące o tym, ilu użytkowników korzysta z Serwisu oraz Usług.
 9. Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów internetowych IP. Adres IP jest liczbą przypisaną do komputera kontaktującego się z Serwisem. Komputery prezentujące Państwu serwis internetowy dokonują automatycznej identyfikacji Państwa komputera z wykorzystaniem adresu IP.
 10. Sieć Wykonawcy zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu badania poziomu zainteresowania Serwisem. Zebrane w ten sposób dane nie będą gromadzone pod kontem weryfikacji, jaki użytkownik odwiedził Serwis, chyba, że udzieli on dobrowolnej i wyraźnej zgody na zbieranie takich informacji.

VII. Prawo autorskie.

 1. Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba, że uprawniony podmiot (Właściciel) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba, że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 2. Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu ani jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
 3. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku, z czym dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Aflavic 600 mg, tabletki powlekane (Diosminum).
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nota prawna | Regulamin | Mapa strony